Với người dùng Unix/Linux thì lệnh rm là một trong những lệnh nguy hiểm nhất, nó xoá vĩnh viễn file, một đi không trở lại.

Cách đơn giản nhất để làm hỏng hệ điều hành là gõ lệnh với quyền sudo:

sudo rm - rf /

(Đừng thử) Lệnh này sẽ xoá toàn bộ thư mục gốc, không thể lấy lại được.

Với máy cá nhân, để tránh trường hợp này thì khuyến khích dùng gói rmtrash.

rmtrash là gì

Gói này thực thi xoá file cho vào thùng rác (Trash), thay vì xoá hoàn toàn file khỏi ổ cứng.

Dưới đây là cài đặt cho MacOS.

Cài đặt với homebrew

brew install rmtrash

Thiết lập alias

Sau khi cài đặt thì thiết lập alias để thay thế lệnh rm:

$ vim ~/.bashrc

Thêm dòng:

alias rm='rmtrash'

Load lại:

$ source ~/.bashrc

Kiểm tra đã thành công:

$ ls
sample.txt
$ rm sample.txt

Xoá thư mục:

$ ls rmtrash_test
test.txt
$ rm rmtrash_test

Bài viết tham khảo: https://qiita.com/[email protected]/items/7fd6ee87787d0687c2e2