GHC là từ viết tắt cho Glasgow Haskell Compiler. Nghĩa là nó là một compiler cho Haskell. Có nhiều bộ combiler khác nhau nhưng GHC có vẻ hiện được dùng rộng rãi.

GHCiinteractive interface cho compiler GHC. Chúng ta có thể dùng GHCi để confirm một block code đơn giản có chạy đúng hay không.

Để bắt đầu dùng ghci gõ lệnh:

$ ghci
GHCi, version 8.4.3: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help
Prelude>

:q để thoát khỏi giao diện interactive.

Prelude> :q
Leaving GHCi.
phuong.nguyen at P45547 in ~

Ví dụ đơn giản dùng ghci:

Cộng 2 số:

Prelude> 1 + 2
3
Prelude>

Gán biến:

Prelude> x = 1 + 2
Prelude> x
3
Prelude>

Khai báo hàm:

Prelude> let f x = 2 * x + 1
Prelude> f 1
3
Prelude> f 2
5
Prelude>

GHCi có thể dùng để load một file vào. Có 2 cách làm việc này:

Pass filename khi chạy ghci:

$ ghci hello.hs
GHCi, version 8.4.3: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help
[1 of 1] Compiling Main       ( hello.hs, interpreted )
Ok, one module loaded.
*Main> main
"Hello, world!"
*Main>

Dùng trong interactive mode với :l (:load)

$ ghci
GHCi, version 8.4.3: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help
Prelude> :l hello.hs
[1 of 1] Compiling Main       ( hello.hs, interpreted )
Ok, one module loaded.
*Main> main
"Hello, world!"
*Main>

Danh sách bài viết về Haskell: