await/async là một tính năng được hỗ trợ chính thức từ bản NodeJS 7.6. Cụ thể các bản hỗ trợ dùng có thể xem tham khảo trên link sau đây: https://node.green/#ES2017-features-async-functions-await

Tác dụng chính của await/async đó là giúp chúng ta xử lý các operation bất đồng bộ (asynchronous), mà không bị vấn đề callback hell [1].

Muốn hiểu rõ về await/async, trước hết cần hiểu về Promise.

Tìm hiểu về Promise

Theo như định nghĩa trên MDN Web Docs:

The Promise object represents the eventual completion (or failure) of an asynchronous operation, and its resulting value.

Từ định nghĩa này ta có thể biết được Promise đơn giản cũng là một Object, giống như các Object khác trong JavaScript.

Vì là Object nên có thể khởi tạo bằng việc dùng từ khoá new:

new Promise( /* executor */ function(resolve, reject) { ... } );

Tạo một Promise Object

Như đề cập ở trên, để tạo ra một Promise Object, dùng với từ khoá new:

const myFirstPromise = new Promise((resolve, reject) => {
 // do something asynchronous which eventually calls either:
 //
 //  resolve(someValue); // fulfilled
 // or
 //  reject("failure reason"); // rejected
});

Khi tạo ra một Promise mới thì sẽ truyền vào parameter là một hàm có 2 parameters: resolve & reject

 • resolve: bản chất là một hàm được gọi khi code chạy thành công (fulfilled), giá trị muốn trả về truyền vào parameter của hàm resolve

 • reject: bản chất là một hàm đowcj gọi khi code chạy không đúng, có lỗi hoặc là kết quả của exception (rejected). Giá trị muốn trả về (lý do lỗi, mã code lỗi, etc) tryền vào như parameter của hàm reject

Một ví dụ về tạo Promise Object khi thực hiện HTTP Request:

function myAsyncFunction(url) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("GET", url);
  xhr.onload = () => resolve(xhr.responseText);
  xhr.onerror = () => reject(xhr.statusText);
  xhr.send();
 });
}

Như chúng ta có thể thấy trong hàm truyền vào Promise Object:

 • Xử lý GET một url nào đó

 • Nếu load thành công thì resolve với response text

 • Nếu load thất bại thì reject với status text

Dùng một Promise Object

Promise Object được dùng đơn giản với cấu trúc

aPromiseObject
  .then((someValue) => {
    // do something with someValue
  })
  .catch((ex) => {
    // do something with exception
  });
 • someValue: là kết quả từ resolve(someValue) khi tạo Promise

 • ex: là kết quả từ reject("failure reason"), trường hợp này ex === 'failure reason'

Promise Object có thể dùng theo kiểu chain, nghĩa là có nhiều then nếu trong mỗi then lại return giá trị nào đó. Ví dụ:

loadImageAsync('one.png')
 .then(function(image) {
  console.log('Image loaded', image);
  return { width: image.width, height: image.height };
 })
 .then(function(size) {
  console.log('Image size:', size);
 })
 .catch(function(err) {
  console.error('Error in promise chain', err);
 });

Lịch sử Promise

Promise được hỗ trợ khá sớm cho các bản NodeJS. Từ bản 0.12.18 đã bắt đầu hỗ trợ, và hoàn thiện các tính năng từ bản 6.15.1. Do vậy nếu dùng bản NodeJS khá mới thì chúng ta có thể tự tin đã hỗ trợ Promise.

Quay lại await/async

Tóm tắt lại thì await/async đơn giản chỉ là cách viết Promise cho dễ hiểu và trực quan hơn.

 • Khi định nghĩa hàm thì sẽ dùng từ khoá async, ngụ ý là asynchronous function

 • Khi dùng hàm định nghĩa bởi async thì sẽ dùng từ khoá await. Ví dụ:

const value = await fn();
...

Ngụ ý là Chờ cho hàm fn() thực hiện xong, lấy giá trị resolve(value) trả về cho biến value rồi thực hiện tiếp các lệnh sau đó.

Định nghĩa hàm với async

Như tài liệu trên MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function

The async function declaration defines an asynchronous function, which returns an AsyncFunction object. An asynchronous function is a function which operates asynchronously via the event loop, using an implicit Promise to return its result. But the syntax and structure of your code using async functions is much more like using standard synchronous functions.

Nghĩa là async function sẽ trả về một AsyncFunction Object. Object này hoạt động như Promise, tức chạy bất đồng bộ theo event loop của engine. Tuy nhiên về mặt syntax thì chúng ta có thể viết như là code đồng bộ, nghĩa là viết từ trên xuống dưới như bất kỳ cách viết nào trên ngôn ngữ C chẳng hạn.

Để hiểu rõ hàm async, chúng ta có thể chạy thử đoạn code sau (trên trình duyệt Chrome mới nhất hoặc bản NodeJS có hỗ trợ await/async):

const fn = async () => {};
console.log(fn);
console.log(fn());

Kết quản nhận được khi chạy với NodeJS:

$ node
> const fn = async () => {}
undefined
>
> console.log(fn)
[AsyncFunction: fn]
undefined
> console.log(fn())
Promise {
 undefined,
 domain:
  Domain {
   domain: null,
   _events:
   [Object: null prototype] {
    removeListener: [Function: updateExceptionCapture],
    newListener: [Function: updateExceptionCapture],
    error: [Function: debugDomainError] },
   _eventsCount: 3,
   _maxListeners: undefined,
   members: [] } }
undefined

Như vậy chúng ta có thể thấy khi chạy hàm fn(), nó thực chất trả về một Promise. Còn bản thân fn là một Object AsyncFunction.

Dùng hàm với await

Sau khi đã định nghĩa hàm với async, chúng ta dùng với từ khoá await. Ví dụ:

const fn = async () => {
 return 'hello';
};

const main = async () => {
 const res = await fn();
 console.log(res);
};

main();

Như ở trên, hàm fn được định nghĩa là một hàm async function. Hàm main được định nghĩa là một hàm async function khác, mục đích để gọi fn().

fn được gọi với từ khoá await:

const res = await fn();

Sau đó res sẽ có giá trị trả về từ fn, kết quả in ra string hello.

Như vậy thay vì dùng Promise với chuỗi .then(), chúng ta dùng await để viết xử lý đợi Promise. Định nghĩa trên MDN cũng đề cập điều này:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/await

The await operator is used to wait for a Promise. It can only be used inside an async function.

Ngoài ra, khi muốn bắt lỗi nếu xử lý Promise bị reject, chúng ta dùng try/catch. Ví dụ về hàm loadImageAsync có thể viết lại như sau:

try {
 const image = await loadImageAsync('one.png');
 console.log('Image loaded', image);
 const size = { width: image.width, height: image.height };
 console.log('Image size:', size);
} catch (err) {
 console.error('Error in promise chain', err);
}

Chúng ta có thể thấy dùng await code nhìn trực quan và dễ hiểu hơn.

Khoá học về NodeJS trên Udemy

All about NodeJS

Building Nodejs & Mongodb applications from scratch 2018

Build a ChatApp with: (Nodejs,Socketio, Expressjs ,MongoDB)

Chú thích:

(1): callback hell - Lập trình dùng NodeJS hay JavaScript nói chung sẽ hay gặp phải vấn đề callback hell do cấu trúc của ngôn ngữ là: đợi một event nào đó hoàn thiện, rồi gọi một đoạn code callback nào đó. Ví dụ về callback hell:

fs.readdir(source, function (err, files) {
 if (err) {
  console.log('Error finding files: ' + err)
 } else {
  files.forEach(function (filename, fileIndex) {
   console.log(filename)
   gm(source + filename).size(function (err, values) {
    if (err) {
     console.log('Error identifying file size: ' + err)
    } else {
     console.log(filename + ' : ' + values)
     aspect = (values.width / values.height)
     widths.forEach(function (width, widthIndex) {
      height = Math.round(width / aspect)
      console.log('resizing ' + filename + 'to ' + height + 'x' + height)
      this.resize(width, height).write(dest + 'w' + width + '_' + filename, function(err) {
       if (err) console.log('Error writing file: ' + err)
      })
     }.bind(this))
    }
   })
  })
 }
});

Tham khảo:

Giới thiệu về await/async tham khảo: https://www.infoq.com/news/2017/02/node-76-async-await

Ví dụ về callback hell lấy trên trang: http://callbackhell.com/

Ví dụ về Promise lấy trên trang: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise

Ví dụ về Promise chain lấy trên: https://github.com/mattdesl/promise-cookbook#promises

Một số giải thích về await/async tham khảo trên: https://dev.to/jgs/javascript–asyncawait—2l41